Ana Sayfa » Girişim » İşyeri nasıl açılır? İşte işyeri açma prosedürleri…

İşyeri nasıl açılır? İşte işyeri açma prosedürleri…

13 Aralık 2009

İşyeri nasıl açılır? İşyeri açma prosedürleri nelerdir?

Türkiye’de şahısların işyeri açabilmesi için gereli olan birçok kıstas vardır. Konuyla ilgili yazmış olduğum yazı yalnızca bilgilendirmeden ibaret olup, hukuki tavsiye ve öneri niteliği taşımamaktadır.

1. Vargi mükellefiyet tesis edilmesi

Öncelikle; işyerinin bağlı bulunduğu yer olan vergi dairesinde, mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir. Bunun için, açılacak işyerinin adresine göre bağlı bulunduğu vergi dairesinden alacaüınız matbu işe başlama formunun, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir imzalı olarak doldurulması ve bu formun ekinde aşağıda sunulan belgelerle birlikte vergi dairesi sicil yoklama servisine müracaa edilmesi gereklidir.

İşe başlamada aranacak belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153. maddesi ile 167,173,240, 264 Seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirtilmiştir.

 • İşe başlama formu ekinde olması gereken belgeler

Onaylı nüfus cüzdan süreti (Mükellefin Vergi Dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi Müdür Yardımcısı, Şef veya görevlendirilecek bir mamur tarafından aslı ile karşılaştırılarak ” Aslının aynıdır” şeklinde tasdik edilir.) ikametgâh belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak), noter onaylı imza sirküleri (adres işyeri olacak), kira kontratı veya tapu fotokopisi (damga pulu, yıllık kira bedelinin yüzde 0,75 olarak amkbuz karşılığında vergi diaresince tahsil edilecektir, iş yerinin açılacağı yerin vergi mükellefinin olması halinde tapu fotokopisi yeterli olacaktır) ve serbest Muhasebeci veya Serbest Muhaseeci Mali Müşavir sözleşme fotokopisi.

Vegi dairesine, işe başlama forumu ve ekindeki belgelerin verilmesinden sonraki günlerde, vergi dairesinden gelecek olan yoklama memuru; kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, kiranın hangi banka şubesi ve hesabına yatacağı (işyeri kiralarının tamamı banka hesabına yatırılmak zorundadır) serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin kim olduğu, ne iş yapılacağı ve çalışan olup olmadığı, konularını kapsayacak bir “yokalam tutanağı” düzenleyecektir.

Yokalama tutağının düzenlemesinden sonra, yoklama tutanağı ile birlikte dilekçe yazılarak bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gidecek ve vergi levhası tasdik ettirilecektir. Vergi levhasının işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi dairesi yetkililerine tasdik ettirilir.

Vergi levhasına, defterleri tutmak üzere sözleşme düzenlediğiniz ve 3568 sayılı kanuna göre yetkili almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavirlere de tasdik ettirebilirsiniz.

Perakende ticaret yapacak olanların işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde, kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) almak ve kullanmak zorundadırlar. Ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, satın aldıkları cihazları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle kaydettirmek zorundadır. Dilekçenin ekinde, alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği olmalıdır. Ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, kullanmak üzere aldıkları her cihaz için ayrı ayrı olmak kaydıyla ” Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha“yı yukarıda belirtilen 15 günlük süre içinde bağlı oldukları vergi dairesinden alarak, müşterilerin görebilecekleri bir yere, cihazın üzerine asmalıdır.

2- Meslek odası, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu veya Ticaret Odası’na kayıt yapılmalıdır.

Vergi mükellefiyetinin tesisinden sonra, yapılacak işin nevine göre uygun meslek odasına ve ardından da sicil kayıt yapılması zorunluluğu vardır. Kayıt masrafları yaklaşık olarak 400 TL civarındadır. Meslek odasına kayıt için (bazı odalarda farklı olmak üzere) vergi levhası aslı ve bir adet fotokopisi, üç adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı ile alınan ustalık belgesi fotokopisi istenmektedir.

Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtta istenen belgeler, vergi levhası aslı ve bir adet fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı, ikametgâh belgesi (resimli), 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve meslekerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği, sicil ilan bedeli dekont örneği ve sicil harç bedeli dekont örneğidir.

3- İşyeri adresinin bağlı bulunduğu belediyede yapılması gereken işlemler ile işyeri açma izin belgesi alınması

İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatları yasalara göre yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhrası alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz. Bu nedenle ilgili kurumdan çalışma ruhsatını alması gerekir. 10.07.2004 Tarihli 5216 sayılı Büyühlehir Belediye Kanunu 2. bölüm 7. maddesinde; sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf hayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, ilçe ve ilk kademe belediyerlerinin görev ve yetkileri arasında belirtilmiştir. Belediyeler de bu işlemleri, Ruhsat ve Denetim Müdürlükleri (Küşat Müdürlükleri) yapmaktadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Sıhhi işletmeler, gayrisıhhi işletmeler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olmak üzere 3 ayrı grup için yerine getirilmektedir.

Ruhsat alınacak işletmenin nevine göre değişmekle ortak olarak istenilen belgeler; başvuru/beyan formu, vergi levhası, yoklama kaydı, tapu veya kira kontratı fotokopisi, yapı kullanım belgesi, mali hizmetler müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız yerlerden kat maliklerinin oybirliği ile almış olduğu muvakafat, ustalık belgesi (gereken mesleklerden ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) ve itfaiye raporu.

 • Çevre temizlik vergisi

Çevre temizlik vergisi için gereken belgeler; vergi levhası veya yoklama kaydı, tapu veya kira kontratı, kimlik veya oda kaydı ile bildirim formudur.

 • İlan ve reklam vergisi

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. Meydan, bulvar, cadde, ana yol ve karayollarında (şehir merkezi 50 km. sınır) bulunan tabela ve panoların Büyükşehir Belediyelerine; sokaklarda tabela ilan panosu olanlar ise bulundukları ilçelerin belediyesine beyanneme vereceklerdir. İlan ve reklam vergisi mükellefleri her yıl ocak ayı içerisinde beyannamelerini verecek, ödemelerini yapacaklardır. Yıl içerisinde yapılan ilan reklamları yapılmadan önce belediyeden izin alınıp vergi ödendikten sonra reklam uygulaması yapılacatır.

İlan ve reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundaki sınırlar içinde Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre alınır. İlan ve reklam vergisinin m2 üzerinden yapılan hesaplarında yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekaraye, yarım metrekareyi aşanlar ise bir metrekareye tamamlanır.

Bu yüzden yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resmin kapladığı alan dikkate alınır. Çok cepheli ilan ve reklamlardan metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı hesaplanır. İlan ve reklam vergisi, ilk defa mükellef olunmasında beyanname verme süresi içinde peşin olarak; önceden mükellefiyeti devam edenler için Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Süresi içinde ödenmeyen ilan ve reklam vergisi 6183 sayılı yasa gereği gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir.

4- Bağ-Kur’a kayıt yaptırılması

Bağ-Kur’a kayıt ve tecilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne başvurulup, alınacak Bağ-Kur Giriş Bildirgesi’nin ilgili kuruluşlara onaylatılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

5- SSK’lı İşçi çalıştırmak için yapılması gerekenler

SSK’lı işçi çalıştırmak için SSK İşyeri Sicil Numarası alınması gereklidir. Bunun için, işyeri bildirgesi (matbu), işyeri yetkili bilgileri (matbu), nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah ilmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak), işyeri açma izin belgesi fotokopisi, bağlı bulunduğu oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti, imza beyanı (adres işyeri olacak) ile SSK İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gereklidir.

© Patronturk.com – Yazının izinsiz kullanılması durumunda Yasal İşlem yapılacaktır.Yorumlar (12)
 1. nesrin
  24 Ağustos 2010 - 14:01

  organik kuru gıda satan bir iş yeri açmak istiyorum.köylülerden alıp direk satacağım.işin içinde fatura olmayacak .böyle bir sistem var mı?bir nevi pazarcılık.bilgi verirmisiniz.

 2. osman
  20 Kasım 2010 - 18:09

  işyeri acmak istiyorum mesleyım var ama imkanın yok

 3. Jocobo
  27 Şubat 2011 - 15:07

  Yazınızı okuduktan sonra iş yeri açmamaya karar verdim. İş yeri açmak, iş yapmaktan daha zormuş.

 4. ARİF
  30 Mayıs 2011 - 11:44

  TEŞEKKÜRLER

 5. HÜSEYİN
  13 Haziran 2011 - 08:49

  kıbrısta kebab restorant işi yapmak istiyorum gaziantep e özgü yemekler kebab çeşitleri nasıl iş yeri açabilirim

 6. SELİM ÜNVER
  14 Temmuz 2011 - 18:01

  İşyeri Açılış ve Kuruluş İşlemlerinde Danışmanlık Hizmeti

  Hizmetini vereceğiniz sektöre ait;

  Firma Açılış İşlemlerinin Yapılması
  Genel Kurul İşlemlerinin Yapılması
  Firma açılışına ait en az masrafla en fazla verimliliği alma odaklı
  Vergi Dairesi ve Sigorta yazışmaları
  Gerekirse ticaret odalarına, esnaf ve sanatkarlar odalarına başvurular

  Gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
  (İşyeri Kuruluşu aşamasında evrak ve başvuru eksikliklerinden dolayı cezalarla karşılaşmamak için danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmalısınız)

  * Siz işlerinizi devam ettirirken biz kuruluş işlemlerinizi yapalım.

  Yetkili Adı :SELİM ÜNVER
  Telefon : 530 500 99 33
  Mail : unver_selim@yahoo.com

 7. osman
  20 Ağustos 2011 - 11:01

  yahu kardeşim adamın işyeri açacağı varsa da vazgeçer resmen zulümmüş bu nasıl bir bürokrasidir anlamak mümkün değil gıda üzerine bi dükkan açma arefesindeyim iş yaparmı yapmazmı diye düşünürken bide bunlar çıktı başımıza nalet olsun içimdeki insan sevgisine

 8. hatice
  23 Kasım 2011 - 11:14

  ıyı gunler bende gıda sektorune gırmek ıstıyorum sizden bilgi almak ıstıyorum. Alış-Veriş merkezınde stand acmak ıstıyorum neler gerektırdıgını bana gonderırsenız sevınırm

 9. ADEM
  17 Mayıs 2012 - 13:11

  ARKADAŞLAR BİŞEYLER YAPMAK İSTİYOSAK BAZI ŞEYLERİ GÖRMEZLİKTEN GELELİM EGER BİŞEYLER YAPACAGIMIZA İNANIYORSAK YAPALIM YOKSA BİR İŞE GİRİP CALIŞIRIZ ODA BU YAZILANLARDAN DAHA KÖTÜ

 10. memet tünay
  15 Eylül 2012 - 08:43

  ben memt tünay cafe fest food açmak istiyorum iş yerim için fikirlerim çok daha çok reklama ihtiyacım war fikirlerinizi bekliyorm yardımcı olursanız çook sewinirm

  • yunus
   15 Temmuz 2013 - 00:59

   s.a kardesim yorumunuzu okudum bnde kıbrısa bi cafe tarzı açmayı düsünüyorum ama oturma izni falan gerekli diyorlar bunlar gereklimidir bilginiz varsaa paylaşırsanız sevinirim

 11. haydar
  16 Mayıs 2013 - 21:14

  korkuyorum :D

Yorum yaz

İş kurmak.net © Copyright 2012 - Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi / Sitemap / İletişim -